Psykologisk coaching

Coaching = att genom samtal göra det lättare för andra att nå sina mål
Psykologisk Coaching = att med kunskap om psykologi och de tekniker och verktyg som används inom vården hjälpa friska människor till önskad förändring.
KBC = Kognitiv och Beteendeinriktad Coaching
Kognitioner = tankar, bilder, drömmar, minnen och visioner. Det som händer i huvudet.
Beteende = handlingar, det en person gör eller låter bli att göra i en viss situation.
Beteendescheman = beteendemönster som grundlagts tidigt i livet och som ger automatiska tankar och känlor.
Existentiell coaching = utgår ifrån de stora frågorna och hjälper till att reda ut vad som är viktigt och vilka värderingar du vill leva efter

Med kognitiv grundsyn är varje människa fri att själv välja sin livsväg genom att medvetet välja kognitioner. Grundtesen är att känslor, tankar, kropp och beteende hänger ihop och tillsammans bildar en helhet som är i ständigt samspel med omgivningen. Varje människa är unik, men sambanden är desamma.

Cochingen leder till att du lär dig hur just du fungerar. Du får insikter och tränar förmågor som ändrar dina förutsättningar och hur du ser världen. Genom att arbeta med detaljer påverkas helheten och förändringarna blir bestående genom att de är grundade i dina värderingar.

Oavsett om frågeställningen är av privat karaktär eller en del av ditt företagande är det du som människa som står i centrum. ”Du” kan med andra ord vara en person, en grupp, ett företag eller en organisation. Jag coachar dig dit du vill, alltid med integritet och transparens. Med transparens menar jag att jag är tydlig och öppen i mitt arbetsätt. Jag stödjer dig hela vägen fram om du behöver det. Du väljer!

5-faktor-modellen: Omgivning, Kropp, Tanke, Känsla och beteende.

KBC-skiss